Skip to content Skip to footer

Algemene Voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dienstverlener: Puur in Alles, gevestigd op de Fresia 129, 2925 EM, Krimpen aan den IJssel.

 • Dienstverlening: Stoelmassages op de (thuis)werkplek.
 • Contract: Een schriftelijke De Opdracht het Contract van een bepaalde of onbepaalde duur waarbij tegen betaling door de Klant, diensten worden verleend door Puur in Alles.
 • Dienst: de dienst die vermeld wordt in de De Opdracht het Contract met de Klant. Dit gaat om stoelmassages op de (thuis)werkplek.
 • Klant: contractuele wederpartij van Puur in Alles voor wie de diensten worden uitgevoerd.
 • Opdrachtnemer: Puur in Alles, gevestigd en kantoorhoudend in Krimpen aan den IJssel.
 • Opdracht: Een De Opdracht het Contract waarbij tegen betaling door de klant, diensten worden afgenomen van Puur in Alles.
 • Masseur: De masseur die de dienst bij de Klant van de Dienstverlener uitvoert.
 • Werknemer(s): Het personeelslid of relatie van de Klant.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Op offerte en opdracht bevestiging tussen Dienstverlener enerzijds en Klant anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Acceptatie van een offerte of Opdracht c.q. het anderszins tot stand komen van een Opdracht houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Klant.
 3. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de Opdracht of Contract bekend bij beide partijen.
 4. Geldigheidsduur van een offerte is 15 dagen na verzenddatum tenzij de offerte anders vermeldt.
 5. Indien bij acceptie van de offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de Opdracht of het Contract pas tot stand indien Puur in Alles aan de Klant schriftelijk bericht heeft gegeven met deze afwijkingen van offerte in te stemmen. 

Artikel 3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen alleen geldig zijn indien deze schriftelijk door Puur in Alles zijn bevestigd.
 2. Wanneer van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 3. Wanneer door Puur in Alles gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Puur in Alles op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Puur in Alleséén of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan betrokken Klant hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst. 

Artikel 4. Wijziging van Opdracht    

 1. Wijzingen in een Opdracht, Contact zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door Puur in Alles zijn bevestigd.
 2. Bij de Opdracht of het Contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4, lid 4 slechts tussentijdse wijzingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomt.
 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Puur in Alles om ten gevolgde van wettelijke regelingen de Dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Puur in Alles is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de Klant door te berekenen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke Opdracht of Contract, die schriftelijk of mondeling door of namens de Klant zijn aangebracht en hogere kosten veroorzaken dan bij de offerte van het Contact of Opdracht, worden aan de Klant doorberekend.
 5. Als de Klant na het verstrekken van de Opdracht of het Contract wijzigingen in de uitvoering van de Opdracht wil aanbrengen, geeft de Klant deze wijzigingen schriftelijk door aan Puur in Alles.
 6. Bij mondelinge en/of telefonische wijzigingen is het risico van de tenuitvoerlegging van de gewenste wijzigingen voor rekening van de Klant.
 7. Wijzigingen in een reeds vastgelegde Opdracht of Contract kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Puur in Alles wordt overschreden.

Artikel 5: Duur van de Opdracht

 1. Tenzij in de Opdrachtbevestiging anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van minimaal 3 uur per masseur per locatie, op de dag(en) die vermeld staan in de offerte de Opdracht of het Contract die is ondertekend.
 2. Indien Klant voor de einddatum de Opdracht of het Contract wil opzeggen, geldt een opzegtermijn van twee maanden, ingaande op de datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging van de Klant. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen. 

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Puur in Alles is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Opdracht of het Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, die namens Puur in Alles de Opdracht geheel of gedeeltelijk kan uitvoeren.
 2. Masseurs, zoals genoemd in Artikel 6, lid 1, zijn zelfstandige ondernemers die Dienstverlening bij de Klant van Puur in Alles uitvoeren. 

Artikel 7. Omvang dienstverlening

 1. De dienstverlening die Puur in Alles aan Klant zal leveren omvat de in de Opdracht, het Contract of opdrachtbevestiging genoemde diensten. De door Puur in Alles te leveren diensten omvatten in elk geval niet de dienstverlening waarbij bezoek aan huis van Werknemers onder valt, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. In geval van ziekte, verlof of andere redenen tot het niet kunnen leveren van de in de opdrachtbevestiging genoemde Dienstverlening zal Puur in Alles en/of de ingehuurde Masseur alles doen om voor vervanging zorg te dragen. Het bepaalde in artikel 6 is overeenkomstig van toepassing.
 3. De Klant kan Puur in Alles niet verplichten om gedurende de Opdracht of het Contract dezelfde Masseurs voor de te verrichten Dienstverlening in te zetten. Natuurlijk zullen wij dat op verzoek wel nastreven. 

Artikel 8: Niet verschijnen van Klant of Werknemer.

 1. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de Klant of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Puur in Alles het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht. Hieronder vallen de reeds voor deze opdracht gemaakte kosten en onverminderd zijn recht om verdere kosten, schade en interesten te vorderen.                                                                                              
 2. Voor zover in de offerte of Opdrachtbevestiging geen tijdschema is vermeld, zal Puur in Alles haar diensten verlenen volgens een voor Puur in Alles gangbaar tijdschema.
 3. Voor de hantering van een tijdschema (zie lid 2) komt in ieder geval, bij verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de Werknemer zoals bedoeld en omschreven in artikel 9 lid 3 voor rekening en risico van de Klant. Ook het niet invullen van een tijdschema is voor rekening en risico van de Klant.

Artikel 9. Annulering.                                                                                                                            

 1. Annulering van afspraken betreffende individuele Werknemers dient minimaal 24 uur voor aanvang van het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. Annulering van (een deel van) een Opdracht of het Contract dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor aanvang van het afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door Puur in Alles 15% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht, onverkort haar recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten (voorbereiding, inhuren derden, etc.).                     
 3. Als de annulering niet of niet op tijd gedaan wordt, is Puur in Alles gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.

   

Artikel 10. Verantwoordelijkheden Klant.   

 1. De Klant zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van de door Puur in Alles aangeboden diensten.
 2. De Klant zal aan Puur in Alles, een contactpersoon aanwijzen betreffende vragen over haar Dienstverlening. Deze assisteert bij het opstellen van het tijdschema voor de komende Dienstverlening en bij het eventueel innen van eigen bijdragen van Werknemers gedurende de Opdracht van Dienstverlening. Ook veranderingen in het tijdschema zullen door deze contactpersoon doorgegeven worden.
 3. Klant zorgt dat de contactpersoon, werknemers en derden voor wie de Dienstverlening is bedoeld, de werkwijze en duur van de Opdracht, het Contract op de hoogte zijn. 
 4. Tenzij anders overeengekomen is de Klant verplicht, direct na beëindiging van de uitgevoerde opdracht, de opdracht als beëindigd te beschouwen.
 5. Klant is niet gerechtigd om binnen twee jaar na beëindiging van een De Opdracht het Contract met Puur in Alles een Contract te sluiten met personen die door Puur in Alles bij de Klant zijn ingezet.
 6. Klant verklaart dat Klant aan Puur in Alles een bedrag zal betalen van € 1.500 voor iedere dag dat het bepaalde in lid 5 van toepassing is.

Artikel 11 Tarieven

 1. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. Tarieven zijn gedurende de hele Opdracht geldig, tenzij Dienstverlener met een termijn van 60 kalenderdagen eventuele wijzigingen in tarieven, Dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend maakt. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn overeengekomen tarieven en prijswijzigingen exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 2. Puur in Alles  behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks of bij verlenging van de Opdracht op basis van het geldende indexcijfer, aan te passen. Dienstverlener zal Klant schriftelijk op de hoogte brengen. 
 3. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, Dienstverlening en/of voorwaarden, niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4.3 of 4.4, zal Puur in Alles de Klant tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende  Opdracht of het Contract doen toekomen. De Klant wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij de Klant Puur in Alles binnen 10 werkdagen na de kennisgeving anders heeft bericht.
 4. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden.

Artikel 12. Geheimhouding

 1. Puur in Alles en ingehuurde Masseurs zullen alle informatie van Klant betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgen bij de uitvoering van haar Diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden verstrekken.
 2. Puur in Alles heeft een geheimhoudingsverplichting en eenieder die door 
  Puur in Alles bij de uitvoering van de diensten bij de Klant ingeschakeld zijn en of worden 
 3. Puur in Alles  is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, persoonsgegevens, gegevensbestanden van de Klant en overige bij de uitoefening van de werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Tenzij anders is overeengekomen.
 4. Klant is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die Klant ter kennis is gekomen, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Dossierbeheer en inzagerecht

 1. Puur in Alles  zal, daar waar dit zinvol wordt geacht of is overeengekomen, van de betrokken Werknemers van de Klant een dossier bijhouden.
 2. Naast Puur in Alles heeft slechts de Werknemer recht op inzage in dit dossier.
 3. De Klant kan slechts inzage in het dossier van een werknemer krijgen indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel op basis van een wettelijke regeling.

Artikel 14. Facturering en betaling

 1. Voor opdrachten en contracten welke een lange bewerkingstijd vereisen kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen dient de Klant binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Puur in Alles te betalen.
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant in verzuim. De verplichting van Puur in Alles tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort, terwijl de Klant met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
 4. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Klant. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven. 
 5. Voor het geval naar het oordeel van Puur in Alles de financiële positie van Klant risico’s met zich meebrengt, is Dienstverlener gerechtigd om de betalingstermijn te verkorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Puur in Alles kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit haar dienstverlening die door Masseurs wordt uitgevoerd.
 2. Masseurs die Dienstverlening uitvoeren bij Klant zijn als zelfstandig ondernemer direct aansprakelijk voor de kwaliteit van de behandeling en hebben daarvoor een gepaste verzekering afgesloten tijdens of na hun dienstverband met Klant, alsmede relaties van de Klant waarvoor Diensten worden verleend. 
 3. De Klant vrijwaart Puur in Alles voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de Werknemers van de Klant.
 4. Puur in Alles is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of geheel niet nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen en/of omstandigheden die niet aan Puur in Alles kunnen worden toegerekend.

Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan die omstandigheid die de nakoming van de Opdracht verhinderen en die niet aan Puur in Alles toe te rekenen of te verwijten zijn.
 2. In geval van overmacht zal Puur in Alles daarvan onverwijld mededeling doen aan de Klant. De Klant heeft, na ontvangst van deze mededeling, gedurende 14 dagen het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Puur in Alles het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en te vergoeden. 
 3. Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Masseurs ontslaat 
  Puur in Alles van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leverplicht, zonder dat de Klant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten kan doen gelden. Het bepaalde in artikel 15 lid 4 is overeenkomstig van toepassing.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Puur in Alles opgeschort.
 5. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden zijn partijen bevoegd de Opdracht, het Contract te ontbinden zonder dat er een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 17. Tussentijdse ontbinding

 1. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en interesten, gerechtigd de Opdracht, het Contract zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
  a. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig blijft daaraan te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn van 2 weken;
  b. van de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
  c. de Klant komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren.
  d. het bepaalde in artikel 16 hierop van toepassing is.

Artikel 18. Beëindiging door Puur in Alles

 1. Puur in Alles is gerechtigd de Opdracht of het Contract zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen en op basis van deze algemene voorwaarden redelijkerwijs noodzakelijk acht.
 2. De Klant zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
  a. in geval de Klant enige verplichting uit de Opdracht of het Contract niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf of zijn onderneming;
  c. bij liquidatie van zijn bedrijf;
 3. Puur in Alles heeft in gevallen genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de Opdracht het Contract geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de Opdracht, het Contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder daarbij tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 19. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Puur in Alles is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. Wijzigingen als bedoeld in lid 1 treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
 3. Wijzigingen in deze voorwaarden worden via de website en schriftelijk aan de Klant gemeld.

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. De Opdracht in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht. Bij opdrachten buiten Nederland zijn overeenkomstig de wetten van dat land van toepassing.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van Puur in Alles.
Massage Studio

We Offer Healthy Solutions

Stoelmassage op de (thuis)werkplek

Stoelmassage op de (thuis)werkplek