Artikel 1. Definities:

 • Holistisch Life Masseur (*Masseur/Stroelmasseur), Vitaliteitscoach (*hierna te noemen Coach), Trainer Hormoonfactor (*hierna te noemen Trainer), Scarlett Nathalie van Keerberghen, in het bezit van diploma’s voor bovengenoemde opleidingen handelend als zelfstandig gevestigde *Masseur, Coach,  & *Trainer.
 • Cliënt: degene aan wie door de *Masseur,* Trainer & *Coach advies en begeleiding verleend wordt.
 • Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de *Masseur , *Trainer & *Coach  wordt uitgeoefend.

Artikel 2. Algemeen:

 • De *Masseur, *Trainer & *Coach adviseert de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het Praktijkadres wordt de Cliënt tijdig op de hoogte gesteld.
 • De *Masseur, *Trainer & *Coach  behandelt de Cliënt na persoonlijke benadering.
 • De *Coach, *Trainer  & *Masseur en de Cliënt komen samen een passend traject/leefplan overeen.

Artikel 3. Verhindering:

 • Indien de Cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en het tijdstip op het Praktijkadres of op een ander afgesproken adres aanwezig te zijn, dient hij de *Masseur, *Trainer & *Coach hiervan direct op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt de afspraak niet binnen 12 uur afmeldt bij de *Masseur, *Trainer & *Coach , is de *Masseur, *Trainer & *Coach gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de Cliënt in rekening te brengen.
 • Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen, wordt de bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 4. Tariefstelling:

 • Voor de behandeling aanvangt, deelt de *Masseur, *Trainer & *Coach  de Cliënt schriftelijk mede welke tarieven van toepassig zijn. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien bekend en voor zover deze berekend moeten worden. De *Masseur, *Trainer & *Coach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Tevens beroept de *Coach, *Trainer & *Masseur zich op het feit dat er op 1 januari van elk kalenderjaar een prijsstijging zou kunnen plaatsvinden.

Artikel 5. Betaling:

 • De Cliënt verplicht zich tot betaling op het moment dat hij/zij het ingevulde intakeformulier en/of het voedingsdagboek of het anameseformulier voor de massage naar de *Masseur, *Trainer & *Coach heeft gezonden. De toezending zal hoofdzakelijk per e-mail (puurinalles@gmail.com) plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen. Voorafgaande aan een stoelmassage wordt de intake mondeling afgenomen.
 • Zwangere vrouwen tot 13 weken worden niet gemasseerd.
 • Betaling van het leefstijl & voedingstraject of massages kan in zijn totaliteit of in vooraf overeengekomen termijnen voldaan worden. De Cliënt ontvangt een factuur voor het gehele traject, dan wel een factuur per afspraak of termijn. Eventuele losse afspraken zullen per consult gefactureerd worden.
 • Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 15 dagen na de factuurdatum te geschieden op rekeningnummer NL24 INGB 0006 7372 08 t.n.v. Puur in Alles, op de door de *Masseur , *Trainer & *Coach aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 • Indien de Cliënt de factuur niet binnen 15 dagen voldoet, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 5,00 per 15 dagen. Bij het uitblijven van betaling binnen 15 dagen na factuurdatum, is de Cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
 • De Cliënt is reeds in verzuim en indien hij de factuur niet binnen 60 dagen voldoet, wordt de vordering uit handen gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval de Cliënt naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade. De wettelijke rente over het verschuldigd bedrag wordt met terugwerkende kracht berekend vanaf de eerste dag dat de Cliënt in verzuim is.

Artikel 6: Intellectueel Eigendom:

De *Masseur, *Trainer & *Coach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie. De in het eerste lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Voedingscoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel waarvoor ze door de *Masseur , *Trainer & *Coach verstrekt zijn.

Artikel 7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht:

 • De *Masseur, *Trainer & *Coach heeft het recht de overeengekomen afspraken en/of begeleiding op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedssfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, heeft de Cliënt het recht de overeenkomst gedeeltelijk te ontbinden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. De *Masseur, *Trainer & *Coach dient de Cliënt dat deel te vergoeden dat nog niet is nagekomen indien dat reeds is betaald. Vanwege COVID-19 is het niet mogelijk de persoonlijke begeleiding  in mijn praktijk te verzorgen, dit kan wel online verzorgd worden.

Artikel 8. Aansprakelijkheid:

 • Het advies van de *Masseur, *Trainer & Coach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De *Masseur, *Trainer & *Coach zal zich derhalve inspannen de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen naar zijn beste vermogen en inzicht na te komen met inachtneming van de belangen van de Cliënt.
 • De *Masseur,*Trainer & *Coach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de Cliënt van door de *Masseur , *Trainer & *Coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de *Coach, *Trainer & Masseur.
 • De *Masseur, *Trainer  & *Coach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of  een verzwegen gezondheidsaspect van de Cliënt.

Artikel 9. Uw gegevens

 • De *Masseur, * Trainer & *Coach zal in geen geval gegevens van de Cliënt ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Cliënt.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze:

 • Alleen de burgerlijk rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de *Masseur, *Trainer & *Coach  is bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Op overeenkomsten met de Vitaliteitscoach, Trainer Hormoonfactor & Holistisch Life Masseur is het Nederlands recht van toepassing.